Na jakich warunkach obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski z powodu wojny w Ukrainie mogą otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Regulacje zawarte w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określają tryb prowadzenia działalności gospodarczej przez te osoby.

 Obywatele Ukrainy będący uchodźcami wojennymi mają możliwość prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy. By jednak przysługiwało im to uprawnienie muszą spełnić określone w specustawie warunki:

Możliwość wykonywania działalności gospodarczej przysługuje obywatelom Ukrainy jeśli: 

– przybyli do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później w związku z działaniami wojennymi,

– przebywają w Polsce legalnie oraz deklarują chęć pozostania w Polsce,

– został im nadany numer PESEL,

– uzyskali Profil Zaufany.

W związku z tym przygotowując się do założenia działalności gospodarczej należy w pierwszej kolejności udać się do najbliższego urzędu gminy z wnioskiem o nadanie numeru PESEL oraz Profilu Zaufanego. Powyższe działanie umożliwia rozpoczęcie procesu rejestracji na portalu CEIDG.

Wpis do CEIDG  

By móc prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą należy zarejestrować taką działalność w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest to możliwe jedynie w przypadku jeśli obywatelowi Ukrainy został nadany numer PESEL. Działanie takie podejmuje się za pomocą Profilu Zaufanego. 

Wraz z wpisem do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może dokonać pierwszej czynności w obrocie gospodarczym. 

W sytuacji gdy pobyt obywatela Ukrainy przestanie być legalny w wyniku upływu czasu na podstawie przepisów specustawy, zostaje on wykreślony z rejestru przedsiębiorców zgodnie z uregulowaniami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.