Jak pomagać ofiarom wojny w Ukrainie dokonując korzystnych odliczeń podatkowych – koszty podatkowe

KOSZTY PODATKOWE PIT I CIT – przekazanie rzeczy, praw, usług

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) możliwe jest ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na wytworzenie lub nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, o ile rzeczy lub prawa przekazano:

  • organizacjom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy), m.in. fundacje i stowarzyszenia, o czym poniżej;
  • jednostkom samorządu terytorialnego;
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  • podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

Wydatki te nie mogły być wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (chodzi o to, aby nie zaliczać ich do kosztów uzyskania przychodu podwójnie).

Drugą kategorią wydatków, które można ująć w kosztach są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych powyżej (o ile nie zaliczono wcześniej tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu).

Organizacja działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czyli jakie?

Do wskazanych organizacji zaliczymy:

– organizacje pozarządowe niedziałające w celu zysku – w tym przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia;

– osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

– spółdzielnie socjalne;

– spółki akcyjna i spółki z o. o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie ustawy o spocie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jakie wydatki zaliczymy do kosztów uzyskania przychodu?

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można wszelkie wydatki na zakup lub wytworzenie rzeczy lub praw (lub świadczenie konkretnych opisanych powyżej usług), o ile zostaną one przekazane wskazanym organizacjom z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom wojny w Ukrainie, np.:

– środki higieny,

– elektronika,

– ubrania,

– zabawki,

– wyżywienie,

– medykamenty,

– stworzenie strony internetowej,

– usługi transportowe.

Jakie udokumentować darowiznę?

Przepisy nie określają żadnych szczegółów dotyczących dokumentowania wydatków, niemniej uważamy, że bezpieczne jest posługiwanie się fakturami dokumentującymi zakup wystawionymi na dane nabywcy, natomiast przekazanie darowizn na cele fundacji, stowarzyszenia czy innego podmiotu najlepiej udokumentować oświadczeniem tej organizacji, że darowiznę przyjęła i na co zostanie ona przeznaczona. To w najpełniejszym stopniu zabezpiecza interes darczyńcy.

Jacy podatnicy skorzystają z preferencji?

Na preferencji skorzystają osoby opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (rozliczenie na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym), spółki opodatkowane „klasycznym” CIT oraz tzw. CIT estońskim (w tym wypadku wydano rozporządzenie o zaniechaniu poboru estońskiego CIT o darowizn).

Niestety osoby rozliczające się podatkiem zryczałtowanym, które nie rozliczają kosztów uzyskania przychodu, więc nie są objęte regulacją.

Czemu w ogóle warto pomagać i ujmować wydatki w kosztach?

To proste! Z oszczędności i możliwości przekazania jeszcze więcej 😊

W przypadku, kiedy osoba opodatkowana podatkiem liniowym zakupi środki czystości o wartości 500 zł w celu przekazania ich jako darowiznę na rzecz fundacji zajmującej się pomocą Ukraińcom, a następnie ujmie ją w kosztach zaoszczędzi na tym 19% z 500 zł, czyli 95 zł, które może puścić w pomocowy obieg dalej 😊