Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Kancelarii Prawnej iDesk Tax&Law Di Dea, Bartosiewicz sp. p. z sedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest iDesk Tax&Law Di Dea, Bartosiewicz sp. p., ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa, KRS: 0000807685.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Kancelarią:

·         e-mail: office@ideskgroup.com  

·         Pocztowo: iDesk Tax&Law Di Dea, Bartosiewicz sp. p., ul. Ząbkowska 31, 03-736 Warszawa.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych poniżej celach na podstawie:

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z realizacją usług na Pani/Pana rzecz lub na rzecz podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana.

·         art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z realizacją usług na Pani/Pana rzecz lub na rzecz podmiotu reprezentowanego przez Panią/Pana.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy (podmioty przetwarzające) administratora, w zakresie świadczonych przez niego usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas wykonywania usług na Pani/Pana rzecz lub na rzecz podmioty reprezentowanego przez Panią/Pana, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w sytuacji, gdy prawa i wolności osoby będą przeważały nad interesami administratora. Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie podstawowych danych jest warunkiem skorzystania z pomocy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania wsparcia.
INFORMACJE O PROFILOWANIU I AUTYMATYZACJI PRZETWARZANIA DANYCH Pani/Pana dane nie będą profilowane oraz przetwarzane w sposób automatyczny.