Obowiązki pracodawcy wobec pracownika pełniącego służbę WOT

Wojska obrony terytorialnej (WOT) zostały powołane w 2017 r. na podstawie nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Żołnierze tej formacji to ochotnicy, którzy pełnią służbę wojskową w formie rotacyjnej. Oznacza to, że wykonują służbę w terminie wyznaczonym przez dowódcę, co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni. Kluczowym jest, że realizują te zadania w czasie wolnym od pracy czy zajęć. Istotą obrony terytorialnej jest wyszkolenie obywateli do wspomagania wojsk operacyjnych i stanowienia sił rezerwowych w przypadku ataku wroga. Ich działania koncentrują się na wykorzystaniu konkretnego terenu w celach obronnych. W związku z tym współpracują również z organami samorządów terytorialnych w czasie klęsk żywiołowych. Z uwagi na aspekt terytorialny oraz służbę w miejscu zamieszkania formacja ta nazywana jest powszechnie Terytorialsami.  
Zadania wojskowej służby terytorialnej

Żołnierze wojskowej obrony terytorialnej muszą przejść szkolenie wstępne. U osób, które pełniły już służbę wojskową trwa ono 8 dni, natomiast w przypadku ochotników, którzy nie byli wcześniej w wojsku 16 dni. Po 3 latach pełnienia służby, żołnierze uzyskują certyfikat i mogą zostać powołani do służby zawodowej. Podczas szkolenia kandydaci są przygotowywani do takich działań jak prowadzenie dywersji, zbieranie informacji o lokalizacji przeciwnika, dążąc przy tym do zakłócania jego działań czy utrudnianie przemieszczania się wojsk wroga. Szkolenie umożliwia żołnierzom zdobycie istotnych zdolności militarnych, ale również tych wykorzystywanych w codziennym życiu jak np. udzielanie pierwszej pomocy. Ponadto żołnierze obrony terytorialnej wspierają ludność w sytuacjach kryzysowych, przyczyniają się do odbudowy zniszczeń, odciążając przy tym lokalne służby.

 W przypadku gdy powyższe działania podejmowane są w dni robocze, żołnierze pozostający w stosunku pracy zobowiązani są informować pracodawcę o dniach swojej służby oraz ich zmianach.

Obowiązki Pracodawcy wobec pracownika pełniącego terytorialną służbę wojskową

– Pracodawca nie może zwolnić pracownika, który doręczył mu pismo o powołaniu do terytorialnej służby wojskowej. Ochrona stosunku pracy przysługuje mu do dnia zakończenia służby. Powyższa regulacja nie przysługuje żołnierzowi w przypadku przesłanek do zwolnienia dyscyplinarnego bądź likwidacji zakładu pracy.

– W przypadku szkoleń, które mogą odbywać się również w dni robocze, w trybie ciągłym, pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu, który jest bezpłatny. Na czas odbywania ćwiczeń czy pełnienia służby, pracownikowi przysługuje urlop z mocy prawa i nie musi on składać wniosku, by go uzyskać.

– Żołnierz może zostać skierowany do odbycia kursów czy szkoleń i w takiej sytuacji przysługuje mu zwolnienie z pracy oraz wynagrodzenie wypłacone przez pracodawcę. Zwrotu kosztów za realizację powyższych działań może dokonać Komendant WKU jeśli pracodawca złoży o to wniosek.

– Ponadto pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje odprawę od pracodawcy w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia, za czas który mógłby przepracować gdyby nie pełnił służby. Podstawą do wypłacenia świadczenia jest karta powołania do służby wojskowej. Przyszły żołnierz otrzymuje odprawę przed rozpoczęciem służby, w ostatnim dniu pracy.