Specustawa o pomocy dla Ukraińców

Polska nie pozostaje obojętna na sytuację w Ukrainie. W związku z panującą tam wojną Rząd przyjął projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Trwają nad nim intensywne prace, dlatego zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w trybie ekspresowym. Rozwiązania przewidziane w ustawie mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, jednak obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.
Ustawa będąca odpowiedzią na trudną sytuację uchodźców, ma określać zasady legalizacji pobytu oraz pracy. Zgodnie z założeniami obywatelom Ukrainy zostanie zapewniony legalny pobyt na okres 18 miesięcy. Uchodźcy uzyskają również: PESEL, zostanie im założony profil zaufany.

Regulacje, które mają być zawarte w ustawie:

– świadczenia pieniężne dla osób, które przyjęły uchodźców,

– zatrudnianie Ukraińców, od strony pracodawcy i pracownika,

– podejmowanie i wykonywanie przez uchodźców działalności gospodarczej,

– pomoc w postaci świadczeń rodzinnych, wychowawczych – zasiłki, zapomogi,

– pomoc psychologiczna oraz opieka medyczna,

– obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci,

– dalsze kształcenie studentów z Ukrainy, warunki uzyskania stypendium socjalnego,

– pomoc zapewniana przez samorząd terytorialny oraz inne podmioty.

Powyższe regulacje mają zastosowanie tylko do Ukraińców, którzy wjechali legalnie do Polski poczynając od 24 lutego z zamiarem pozostania. Specustawa nie ma zastosowania do osób, które posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE czy osób posiadających status uchodźcy.