Nowe regulacje sprzyjające unieważnieniu niekorzystnej umowy

Dotychczasowe uregulowania prawne nie umożliwiały przedsiębiorcom, którzy zawarli niekorzystne umowy, skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Wprowadzona 30 czerwca ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2459) doprecyzuje regulacje dotyczące zawierania niekorzystnych umów.

W wyżej wspomnianym akcie została zmieniona definicja wyzysku, której skonkretyzowanie okazuje się kluczowe dla skutecznej ochrony m.in. praw przedsiębiorców zawierających umowy z kontrahentami.

Zgodnie z nowym brzmieniem, z wyzyskiem mamy do czynienia gdy jest:

1) rażąca niewspółmierność świadczeń, a zatem gdy wartość świadczenia jednej strony przewyższa przynajmniej dwukrotnie wartość świadczenia wzajemnego w chwili zawierania umowy,
2) wykorzystanie przez jednego z kontrahentów, wynikające np. z niedoświadczenia czy braku rozeznania strony co do przedmiotu umowy, uzyskując w efekcie korzyść.
Dodanie do brzmienia przepisu domniemania z punktu pierwszego powyżej może ułatwić przedsiębiorcom skorzystanie z przepisu, jeżeli znajdą się oni w takiej sytuacji.

Warto również zaznaczyć, że zostały określone nowe terminy przedawnienia roszczeń z tytułu wyzysku. Licząc od dnia zawarcia umowy w przypadku przedsiębiorców termin ten wynosi 3 lata, natomiast jeśli chodzi o konsumentów jest to 6 lat.

Nowe regulacje pozwalają osobie, która padła ofiarą wyzysku wybrać jedną z dwóch możliwości:

– zmniejszenie czy zwiększenie świadczenia albo
– unieważnienie umowy.

Poszerzenie regulacji o nowe przesłanki może ułatwić przedsiębiorcom, którzy zawarli niekorzystne umowy dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Ma to przyczynić się również do prostszego rozwiązywania problemu wyzysku, który dotychczas przez nieskonkretyzowane regulacje nie stanowił najłatwiejszego zadania.